ࡱ> V !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=F?@ABCDE_GHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]^`abRoot Entry F@SummaryInformation(HDocumentSummaryInformation8 pWordDocument۞ Oh+'0$ H T ` lxpS^W^lQqQ[hQ{tRllenovo Normal.dotAdministrator6@Zk9@J@ 2<WPS Office_11.8.6.8810_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXlt| China (\dlKSOProductBuildVer2052-11.8.6.88100Table>Data WpsCustomData P -KSKS۞<S 8 | ($Kh j <V@  Zwm^Nl?e^ĉz6R[ z^ĉ[ 2017t^6g22eZwm^Nl?e^N59SlQ^ 2017t^8g1eweL ,{Nz ;` R ,{Nag :NNĉ?e^ĉz6R[L:N cؚzl(ϑ cۏll?e^^ 9hnc 0-NNSNlqQTVzll 0 0ĉz6R[ z^agO 0I{l_0lĉ ~T,g^[E 6R[,gĉ[0 ,{Nag ^Nl?e^ĉzN N{yĉz vzy0wI0[g0Q[0lQ^0YHh0O9e0^bkTʑI{ (u,gĉ[0 ,{ Nag 6R[ĉz ^S_u_ NRSR N ~b>yO;NINl6R~N N &{Tl[CgP N lQs^0Tt0WLu[lQl0lNTvQN~~vCg)RNINR NSvsQ蕄vCgRN#N V OlOlQl g^SN N wQ gSgbL'` mQ &{T,g^[E zQ0Weyrr0 ,{Vag ĉzv TyN,y ĉ[ Rl [e~R [eRl I{ FO N_y agO 0 ,{Nag ^Nl?e^l6R:ggN N{y?e^l6R:gg #xvzĉz6R[ĉRTR [gĉzIHh ~~0c[TOSĉz6R[]\O0 ĉz6R[]\O@b~9 ~eQ^~"?e{NNO0 ,{Nz0z y ,{mQag ^Nl?e^^S_9hnc~NmT>yOSU\ 6RĉzNt^zlĉRTt^^zlR0 ĉzNt^zlĉR^S_(WkJ\?e^Ngv,{Nt^^Q6R[b t^^zlR^S_(W NNt^,{Vc[^Q6R[b0 ,{Nag 6R[ĉz^S_zy0 :SS~^ Nl?e^b^Nl?e^ gsQ蕤:N6R[ĉzv ^S_N NNt^ASg^MR T?e^l6R:ggcQzy3u0 ?e^l6R:gg9hnc^Y0^Nl?e^]\OBlb[E]\O SNvccQĉzzlyv0 ,{kQag ?e^l6R:gg^S_Ǐb~bQzI{e_T>yOlQ__Ɩzlyv^0 lQl0lNTvQN~~SNǏ?e^l6R:ggQzbNfNbOQ0 Ow05uP[NI{b__T?e^l6R:ggcQzlyv^0 ?e^l6R:gg^S_\_Ɩ0Rvzlyv^ NNvsQxvzv^cQYta0 ,{]Nag 3uĉzzyMR 3uUSMO^S_[6R[ĉzv_'`TSL'`0b㉳Qv;N0bnxzv;N6R^0ĉz[evgHegI{ۏLx0 ,{ASag 3uĉzzy ^S_cNN NPge zy3ufN; ĉzR?z xbJT NMOlOncT?eV{eN ?e^l6R:ggBlcNvvQNPge0 zy3ufN^S_fnxb6R[ĉzv Ty v^[6R[ĉzv_'`TSL'`0b㉳Qv;N0bnxzv;N6R^0ĉz[evgHegI{\OQf0 ,{ASNag ?e^l6R:gg^S_xvzĉzzy3uTzlyv^ bĉzNt^zlĉRTt^^zlR0 ?e^l6R:gg^S_ǑSS_^O0OblQ__BlaI{e_ _Bl gsQ蕌T>yOlQO[bĉzNt^zlĉRTt^^zlRva v^[͑zlyv~~ gsQebۏLzlb,gHevRgT>yOΘiċ0O0 ĉzNt^zlĉRTt^^zlR b^Nl?e^ybQTlQ^0 ,{ASNag (WĉzNt^zlĉRTt^^zlR[e-N :SS~^ Nl?e^b^Nl?e^ gsQ0USMO:NۏLtev ^S_T^Nl?e^cQfNb:y 1u?e^l6R:gg[gTb^Nl?e^Q[0 ?e^l6R:ggSN9hnc[E T^Nl?e^cQteĉzNt^zlĉRTt^^zlRv^0 ,{ Nz0w I ,{AS Nag ^Nl?e^SNnx[N*NbQ*N#wIĉzIHhl_sQ| YBgv SNnx[1u?e^l6R:gg~~wIĉzIHh0 ^Nl?e^SNYXb>yO gsQebwIĉzIHh0^Nl?e^YXbwIĉzIHhv 1u?e^l6R:ggnx[SXbN v^NSXbN~{YXbOS0 ,{ASVag ?e^l6R:gg^S_R:_ĉzIHhwI]\Ovc[_e SNcMRSNĉzIHhvwI]\O0 ,{ASNag wISNTT gsQqQ TwIĉzIHh _NSNYXb gsQ~~0N[wIĉzIHh0 wI蕔^S_6R[]\OeHh fnx]\Oۏ^[cT6k]\ONR cgq?e^l6R:ggnx[veP[bwI]\O N ce[bv ^S_T^Nl?e^\OQfNbbJT v^T?e^l6R:gg\OQfNbf0 ,{ASmQag wIĉz^S_HQLgxvz SNǏS_^O0O0,TO bǏQ N_BlaI{b__ ^l,TSlQl0lNTvQN~~va0 ,{ASNag 6R[mS^:W;NSO~Nm;mRvĉz wI蕔^S_(WwIǏ z-NۏLlQs^zN[g0 ,{ASkQag ĉzIHh^S_~wI#NOǏ 1uwI;N#N~{rT b_bĉzIHh_Bla?z fNb_Bl gsQ蕄va0 gsQ蕔^S_6e0RĉzIHh_Bla?zKNewASeQcQO9ea TeDwQOncTt1u ~,g;N#N~{rv^Rv,gpSzTSwI>gb N cgqBlSv Ɖ:Nea0 wI蕔^S_wxvz gsQcQvO9ea0aTtv ^S_NNǑ~ gNv ^S_NNOSFU0~OSFUN NbNv wI蕔^S_(WbĉzIHh[?zefNbf`QTt1u0 ,{AS]Nag wI蕌[bwI]\OT ^S_\ NRPgev~(T5uP[e,g_?e^l6R:gg[g N [bJT N ĉzIHh[?zSvQf N _BlaPge V NMOlOnc0?eV{eNTSDe N wIxvzĉzIHhvO~ mQ lQs^zN[g~mS^:W;NSO~Nm;mRv N ?e^l6R:ggBlcNvvQNPge0 [bJT;NSb[ĉzv Ty0 gsQRgkavOS`QT[^I{0[bJT^S_1uwI;N#N~{r gsQqQ TwIv ^S_1u gsQ蕄v;N#NqQ T~{r0 ĉzIHh[?zvf^S_Sb6R[ĉzv_'`0wIǏ z0wIOncTbnxzv;N6R^I{0 ,{Vz [ g ,{NASag ĉzIHh[?z1u?e^l6R:gg#~N[g0 ?e^l6R:gg^S_N NRebۏL[g N /f&T&{Tl_0lĉvĉ[ N /f&TN gsQĉzT?eV{eNvOS N /f&TwQ gSgbL'` V /f&Te\L_vl[ z^ N gsQKNvRgka/f&TOS㉳Q mQ lQl0lNTvQN~~va/f&TYUYt N eW[h/f&Tĉ0Qnx0%N( kQ [gvvQNQ[0 ,{NASNag g NR`b_KNNv ?e^l6R:ggSN\ĉzIHh[?zNNVbf[g 6R[ĉzvagN\ Nbqv N ;NQ[ N&{T NMOlT?eV{eNĉ[v N NwQ gSgbL'`v V N&{T,g^[Ev N *ge\L_vl[ z^v mQ N gsQX[ g'YRgkN\*gۏLOSFUv N bPge N&{T,gĉ[,{AS]NagBlv0 ,{NASNag dOlO[Y ?e^l6R:gg^S_\ĉzIHh[?zT>yOlQ__Bla _BlavgPN, N\N NASe_NSNǑSfNb_Bla0^O0OI{b___Bl:SS~^ Nl?e^0^Nl?e^ gsQ蕌T~~0N[va0 :SS~^ Nl?e^T^Nl?e^ gsQ蕔^S_ cgqePBlSa0nxVyrk`Q N ceSv ^S_T?e^l6R:ggf0>g NSS Nf`Qv Ɖ:Nea0 ?e^l6R:gg^S_xvz_Ɩ0RvlQOa v^b_baǑ~`QfTlQOS0 ,{NAS Nag ĉzIHh[?z g NR`b_KNNv ?e^l6R:ggSN>NLzl,TO N [,g^~NmT>yOSU\ g͑'Yq_Tv N ^lmSlQl0lNTvQN~~NCg0"NCgv N bnxzv6R^:N>yOnfMsQlv V Q[X[(W͑'YaRgkv N ,TvvQN`b_0 ,{NASVag ^zĉz6R[,{ NeT6R^0 ?e^l6R:ggSNYXb gsQN[0ؚI{b!h0yx:gg0>yOVSOI{,{ Ne[ĉz6R[-NmS͑'Y)Rvtev6R^ceۏLT0 ,{NASNag0 gsQ[ĉzIHh[?z g'YRgkv ?e^l6R:gg^S_ۏLOS [͑zlNy SNYXb>yO gsQebۏLċ0O~OS NbNav ^S_b^Nl?e^ gsQ#NOS0 ~OSN NbNav ?e^l6R:gg^S_\Nv;N0OSǏ z0vsQebvaT?e^l6R:ggvab^Nl?e^Q[0 ,{NASmQag ?e^l6R:gg^S_O TwI蕤wxvzTebva b_bĉzIHhTĉzIHhv[gbJT0 ĉzIHhv[gbJT1u?e^l6R:gg;N#N~{r0 [gbJT;NSb6R[ĉzv_'`Tbnxzv;N6R^I{ v^cQc^?e^8^RObhQSOO[v^0 ,{NASNag ?e^l6R:ggTwI(WĉzIHhcN^Nl?e^8^RObhQSOO[MR ^S_T^Nl?e^R{#NGlb v^ZP}Y[QY]\O0 ,{Nz0Q[0lQ^TYHh ,{NASkQag ĉzIHhb~^Nl?e^ gsQ#N Tav^~{rT cN^Nl?e^8^RObhQSOO[0 [ĉzIHhe 1u?e^l6R:gg#N[ĉzIHhv[ga\OfwI;N#NR-^O SN9hnc\OeEQf0 ,{NAS]Nag ĉzIHh~[T 1u^Nl?e^\OQǏ0SRǏ0Q!k[b NǏvQ[0 ?e^l6R:gg^S_9hnc[Q[[Ǐ0SRǏvĉzIHhۏLO9e v^\O9eTvĉzIHhb^~{r0 ,{ NASag ĉzN^Nl?e^NlQ^eL0 ^Nl?e^N^S_}f^S ĉz Ty Ǐ0eLTlQ^eg v^1u^~{r0 dl_0lĉS gĉ[Y ĉz^S_lQ^KNew NASeTeL0 ,{ NASNag ĉzlQ^T ^S_ǏeS^OI{b__NN 0Zwm^Nl?e^lQb 00Zwm^Nl?e^QzT 0Zwmeb 0^S_Se R}0 0Zwm^Nl?e^lQb 0 R}vĉze,g:NhQe,g0 Zwm^Nl?e^Qz R}vĉz5uP[e,g:NhQ5uP[e,g0 ,{ NASNag ?e^l6R:gg^S_ĉzlQ^KNew NASeQbVRb0wNlNh'YO8^RYXTO0wNl?e^T^NlNh'YO8^RYXTOYHh0 ,{mQz0O9e0^bkTʑ ,{ NAS Nag [egnNt^vĉz g NR`b_KNNv [e蕔^S__U\ċ0O]\O N ^lmSlQl0lNTvQN~~NCg0"NCgv N >yOST'Yv N [eev V ċ0OvvQN`b_0 ?e^l6R:gg^S_[ċ0O]\OۏLc[Tvcw0 ċ0O~g^S_\O:NO9e0^bkĉzvOnc0 ,{ NASVag ĉzċ0O^S_Sb NRQ[ N ĉzvgbL`Q N L?e{tv[NNS>yOvQNebvST N eL-NX[(WvSvQSV ċ0OvvQNNy0 [eSN\ċ0OvhQbRNyYXb gsQ~~0 N[ۏL0 ,{ NASNag ĉz g NR`b_KNNv [e蕔^S_SeT?e^l6R:ggcQO9eb^bkv^ N @bOncv NMOl^bkb\OQ͑'YO9ev N 6R[ĉz@bOncv[E`QSu͑'YSSv N [eSuSSv V ċ0OT:NO9eb^bkv N ^S_O9eb^bkvvQN`b_0 lQl0lNbvQN~~:Nĉz T NMOlvb扄v SNT?e^l6R:ggcQO9eb^bkv^0 ?e^l6R:gg~ǏT ^S_\O9e0^bkvĉzReQĉz6R[R0 ,{ NASmQag ĉzvQ[ۏNekfnxwQSO+TINv 1u?e^l6R:ggSgqĉzIHh[?zv[g z^cQa b^Nl?e^ybQTlQ^0 ĉzvʑ TĉzwQ g TI{HeR0 ,{Nz0D R ,{ NASNag b^Nl?e^c^NlNh'YOb^NlNh'YO8^RYXTO[v0We'`lĉIHh cgq,gĉ[gbL0 ,{ NASkQag ,gĉ[2017t^8g1eweL0 Zwm^?e^ĉz Zwm^?e^ĉz - PAGE 2 - Zwm^Nl?e^S^ - PAGE 1 - Zwm^Nl?e^S^ "$tvx~* , ˾sh]QF:/CJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ,OJPJQJ^JaJ,CJ,OJPJQJo(^JaJ,$B*phOJPJQJo(^JaJ KH $B*phOJPJQJo(^JaJ KH , 2 4 6 J L h j ƺvj_SH<1CJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^Jj ~  ~ źuj^SG<1CJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^J   f h n p r ź~rfZOC7CJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^J &(prxz|&(246@Ź~rg[PE9CJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^J@BLNdf rt46pƺui^RF;/CJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^Jprz|~02ƻwk`UI>2CJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JXZ ƻvj^RF:CJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^Jpr "(*:<Zźuj^SG<0CJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JZ\pr &*ƺti]RG;0CJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^J*246>@Blnƻvj_SH<1CJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JBDrt (*VXpźuj^SG<0CJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^Jprĸth]QF:CJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^J "JLŹ}qeYMA5CJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^J B!D!!!!!&"("X"Z"Źsh\QE:CJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JZ""""""P#R#T#l#n#p#z#|#~###J$L$Źti^RG;0CJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JL$V$X$Z$$$% %%%%2%4%|%~%%%%%ƺvj_SH<1CJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^J%%<&>&n&p&&&&&&*','.'F'H'J'T'V'ƺuj^SH<1CJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JV'X''''''''(((F(H(n(p(z(|(~(ƺuj^SG<1CJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^J~((((((())))J)L)V)X)b)d)f))źui^RG<0CJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^J))))**,*.*R*T*v*x***++$+&+(+ƺuj^SG<1CJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^J(++++++++++++@,B,L,N,P,b,d,ʾzocXMB6CJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^J CJ OJPJCJ OJPJo(^JCJ QJo(^JnHtHCJ QJo(^JnHtHCJ OJPJQJo(^Jd,f,h,r,t,v,x,z,|,~,,,,|lP>,"B* phQOJPJQJo(aJ 5\"B* phQOJPJQJo(aJ 5\6B* phQCJOJPJQJo(aJ5mHsHnHtH\OJPJQJmHsHnHtHU9B* phQCJOJPJQJo(aJ5mHsHnHtH\U"B* phQOJPJQJo(aJ 5\)B*phOJPJQJ^JaJ KHmHsHCJOJPJQJ^JaJCJ QJo(^JmH sH nHtHCJ OJPJQJ^JCJ OJPJQJo(^JCJ OJPJQJ^J ,,,,,,,,,,,,гs_QD6!(0JCJOJPJQJaJmHsHnHtHU0JCJOJPJQJaJ0JCJOJPJQJaJ0JCJOJPJQJaJU&B* phQCJOJPJQJo(aJ5\"B* phQOJPJQJo(aJ 5\"B* phQOJPJQJo(aJ 5\6B* phQOJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtH\9B* phQOJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtH\U9B* phQOJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtH\U"B* phQOJPJQJo(aJ 5\ ,,,,,,,,,,,,ɴt`PB4U0JCJOJPJQJaJ0JCJOJPJQJo(aJ0JCJOJPJQJo(aJU&B* phQCJOJPJQJo(aJ5\&B* phQCJOJPJQJo(aJ5\&B* phQCJOJPJQJo(aJ5\.B* phQCJOJPJQJo(aJ5nHtH\)B* phQCJOJPJQJo(aJ5\U&B* phQCJOJPJQJo(aJ5\&B* phQCJOJPJQJo(aJ5\0JCJOJPJQJaJU ,,,,,,----- -ƴo[D)B*phOJPJQJ^JaJ KHmHsH&B* phQCJOJPJQJo(aJ5\&B* phQCJOJPJQJo(aJ5\2B* phQCJOJPJQJo(^JaJ5nHtH\-B* phQCJOJPJQJo(^JaJ5\U#B* phQCJOJPJQJaJ5\&B* phQCJOJPJQJo(aJ5\0JCJOJPJQJo(aJU(0JCJOJPJQJaJmHsHnHtH $vx, ~s dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD`dx`xdx`x L j x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x da$$WD` dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x h (r(6BNfzl & FdWDx`x & FdWDx`x & FdWDx`x & FdWDx`x & FdWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x t6r2x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x da$$WD` dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x Z r"*<\r{ dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x 46nx dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x da$$WD` dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x Dt*Xrx dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x & FdWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x  % % %  &66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`ph@hckeda$$1$WDp`p,CJ OJPJQJaJKHmH sH nHtH_HV@Vh 1'd@TXD[$JYD\$$$@& CJ,5KH,$A@$؞k=W[SONi@Nnfh?Gz Times New Roman-([SO;Wingdings;4 N[_GB2312-|8ўSO;4 wiSO_GB23127$@ Calibri7Deck\h[{SO pS^W^lQqQ[hQ{tRllenovo Administrator!Qh;G0T;G !-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2C0"L { dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x D!!("Z""R#T#n#p##L$x dWDx`x dWDx`x dWDx`x da$$WD` dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x L$$ %4%~%%>&p&&,'.'H'J'x dWDx`x da$$WD` dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x J''''((H(p(((())x & FdWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x )X)))*.*T*x**++++x da$$WD` dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x ++B,t,v,x,z,,,,,,,z, 9r da$$&dPVDd@^@WD`UDd@]@ 9r 2`2dp`2`2dp`dd WD`UDd<]< dWDx`x dWDx`x dWDx`x ,,,,-------qoiga_]``0 9r dxXD2a$$&dPVDd@^@WD`UDd@]@ 9r , 9r da$$&dPVDd@^@WD`UDd@]@ 9r 0 9r dxXD2a$$&dPVDd@^@WD`UDd@]@ 9r - -d7. A!#2"$%Sn2P0p1Cnb01*6;:+PNG IHDRJJq pHYs!!;IDATxyUUmoUR.o' !dp&L@B8L`8LHrs!a0,aB !McŖ[^$˒,od-i{{uoݺUO<+Sw""j=UGAXXMyUת<GI ~;1߬)ρ!˭YQ=aCֻknʟ~?#[ZW으t1_QN Ԇ!*.*Y :.hqp"m~!c_OOۭ÷}NacJhmAHsKd De5'% `3ƈH t lrf|޼JN~dN*d(f7BP+TA2 :*ڂd@k݄,HA qvA; ݸzY3_]uO^v5?1.1'~e @R'AEHO9 VTqyPgjRZ%)LFо/?ULwK6P袅J8UW@y颺+hT B)-#*vb\j!Y*tiaT|ʵ~k^+kt]P{_)ɏ'8TF)&:k8T}z] Ut0A:o L IgEP x#` 7C֞'OyT܅cRU(mav7roRwTqB'~%Sr9ܢ`:qYs1#K,*(r(B!s{mst-F?\E^3{$ӧo_Z#-jU?x%"Н_+|XsSW}1z_(Q3ZWF}%0'|B3͜Zo51AozWk23%6u2L.Xz8fx*YW^[BI&PIAЀ8P7}[@N;}=2`B螄Z :sB~W.5ZJ}Nԭ6y {}z'90pq'ktWμ9'ܻ˛pϩ@* HR?RuAM㏽#e|UHA!s_>J̗w+ j5ĉCPɀKfuLy6x 4ͯBl4d,-fX[>ֺͅ<${k%O~Q`4\>7>3C/~&J(:beǏ 3opQ}1>%Bήo5gٲNtK$iҊ[ѻ./C^UPÉI}Vf.ܰ~o<2&|泳ı'9fwiB 옇!<䖞ac>fj#*@(ʣcʆڦ+.ӂZd&@8q!~Dz 7 {A Uc!.:x 7{"C9ӧ;CuK}EH_X&31gM#_=$Q6; 8(A뼬. R~t}{P52h>ƽ_Æ=Sйޣ'ީ8OE-5v6}Oj©.)ϫB8R/^_jHSo+K)Kf"z2ɩI D~Ey4(MqGܮӣGܯ4! 6!wd]E!oT)?cNXU#mcwLUs 7 D._o)GRz5EyS(5DQmgb~%&%Ƕ-]0K`:P̗zy?zpF,6Qsw>@uw';3Gu|<䦩B:ֈ0uMP ?aT%W -șK4>у1On5\3ޖ=~J9> tN@21*ku#O *(^(lt6,jW1x*ze?xcuHk(FQJ^lsã?/,I_BO)g!r7D6vPœ廿p#*u(F]S8}ʬ9V%:k1 Ytj[vЂ[ #ώeͣ_z cPLCt~}F,;<F,d)9Ef]\D)fhvI."uc44C&I?jMHd-.-(THu5sBYP<Q8,p֒b#Y1#Ujէ=_SA;G3H묩@@ZKfH{-Te 9:T7lT~]P+#bINޚAY6bxхB}rR 5jPkPZ`: Qh&'{IqvQ8YǺ7ӈA*3cCwaprK"xyo=8Á{ovJg.,_{h{<7i7TvV^.Y ,*:mtN4:FZp6Q\ؿ]*9 `JP12>@2O=ʳVk/;Yy%NP$]j|='OeU6;f!!"i,Eitx JҗBlY1̑!UOKg ;/QsAZ[Pi ( .nGq}GOW~]Pf`x;D&.uOtvÝugP] 1O@&zgF h,YyLcm4#=lÄdEPX7?픛UD0H Z۹k]+~P(Qgg~IT d3$?I"3z_VbH8^95w6U?~7okp.kyLe~h[|sQTXKq#4hϋATgYI}߈A,RՄ?_$X3HkFPPZM+yp?/ST*Q^ī0aڐ5̀g:ojkTԟ]i9RFshcEkОA-^!UqJ<7b|JU$q~?Jx޻ɍT}OIyibjh*fT+Z/1O٪ h $B(aXD!΢Ш i }I@sOGop+7B2"f }{47} 8YE佂n K>>S~KlD٠XU9̖=V@XQJ҈MP:' d%g$(@(.C#q `x(/7lw.AR2j:%ʶwۈ$@W'>9\[AFxm57Π+|R⾂+}@`E{%-}(hĭ,Uw8MV|+kB5rTPBC{el.(UA ,N^ jp<(nOWnKgE?VC+oeXl^9XV#W2X D&k{ Q Z{(mmT[R.{g6(D=iz:J)%VULu'``77>U(Z)r\7:ZQVNIRƸn=,%=t8$C)Ai֦hr  }*B8)wn~}鲀'wvm@` *#[ƙ? T3V SD F[42! &+h/`AW@eUbKHv]1$P cPsr?\Zy㫶Dhrٿb-9&17Sy8AVYyhP@p6%]e8W ZC62EI21N6)Mh݃lPH: k#̘gG_=|_+:>RxAoנ"AB7җWMt "U/jh=?De'[T5Z2ɡte~Emhs QOTn!EJ7\jX.?8.7D]@z)CK,԰'R;95"1->t<)Ckĭ4OW?=0oǦK5d0LI0dcH\06'\d h+$IAj8?0C P4~u ޮ ȑ"襄alQt=Dke푉xVR?\f1Pt( K(N/ETA"<ga}7To, {X+N>H&ęŷO Wx!^IS'r'$y@1\Y*3D,X#@!/G:ܥ{o@iHDUc ed5'Y /,ֹkQPTQ`O5Osm[ d".V!6䏵 65?)xAgS,Mu_cL5st`c4~rE+'Vxڐb%N3Pzg |\rIRQ\ f;1 ia1Zy}S􍡘LusD)ʍ`ʕ xb;?2F~Op(3}"9QLfilP %<%(=< }KmuXL3s;/EZʎ8ˁ,˜E^\UXG-)PZ3F=FvmA,=H)<:YVEg=l(ũM&1K>ߥUw4ދc&c 7zcTڟ09<~bR}ϧ8r0b"'}kh;li߽>@-\FI֚YL?ў!4f/&/,$}l9~.UoȲ{?u &*GFzRvH)9XY]冿ym93^P8?C/D%8Q9""GSα\G7(t?rpߎR 5ZV:H^/ UZmxsW Ȏri8FM yXf gM 8R)kb1C{{z%hmZ+VA-%'g}8\#_G[yqǫS \"TFiwyf(P"ۦډ]^z5X4J!!@