ࡱ F> Pt!KSKSݣL a%(4Y(h";C-$Mh8&,^(Rq,l -:,,L WHCR-2021-0060004 Zwm^yf[b/g@\ sQNpSS 0Zwm^yf[b/g@\L?eYZ ϑWQ 0vw ZyW[02021073S T:S^yb@\0V[~_S:SybRe@\0~O:S~S@\0WSwme:Sybё@\ @\:gsQTy[0@\^\TUSMO :NۏNekĉb^ybWL?egblL:N b@\[ 0Zwm^yf[b/g@\L?eYZϑWQ 0ۏLNO sNpSS ugqgbL0 ,gĉ[2022t^1g1eweL gHeg2026t^12g31e0 0Zwm^yf[b/g@\L?eYZ1uϑWQ 0ZyW[02018040S Te^bk0 DNZwm^yf[b/g@\L?eYZϑWQ Zwm^yf[b/g@\0000 2021t^11g23e dkNlQ_S^ DN Zwm^yf[b/g@\L?eYZϑWQ SNy Tyݏl L:Nl[OncSQ[(uagNϑ6!kYZhQ1[SybbgVYR0cOZGPhKm~gbċ0Of0O`SybbgL:NvYZ01.(WybbglS;mR-N_Z\OGP ǑS:kKbk SVYRTcyS0ȋ"0^l_r)Rv01. 0-NNSNlqQTVOۏybbglSl 01996t^5gǏ 2015t^8gO ,{VASNag ݏS,glĉ[ (WybbglS;mR-N_Z\OGP ǑS:kKbk SVYRTcyS0ȋ"0^l_r)Rv 1u?e^ gsQ蕝Ogq{tL##N9eck SmVYRTcyS l6eݏl@b_ v^YNZ>k0~NN b~Nm_c1Yv OlbblNTP#N0gbrjv OlvzRN#N0 2. 0V[yf[b/gVYRagO 02020t^10gVRbN,{731S 2020t^10gO ,{ NASag VY}Rz0O`SNNvSs0SfbvQNyf[b/gbgv bNvQN NckS_KbkSV[yf[b/gVYv 1uVRbyf[b/gL?e蕥bVRbybQTdVYR VVYz0fNTVYё v^1u@b(WUSMOb gsQ蕝Ol~NYR0,{ NASNag c TN[0f[0~~:ggcOZGPpenc0Pge OSRNNSV[yf[b/gVYv 1uVRbyf[b/gL?e~Nbybċ`%N͑v f\PbSmvQc TDk gݏl@b_v v^Yl6eݏl@b_0(WybbglS;mR-N_Z\OGP ǑS:kKbk SVYRbcyS eݏl@b_v0N,#N9eck SmvQVYRTcyS 6eVvQVYRfN YNNCQN NNNCQ+T N NvZ>k0(WybbglS;mR-N_Z\OGP ǑS:kKbk SVYRbcyS0ȋ"0_rS^l)Rvv gݏl@b_v0%N͑#N9eck SmvQVYRTcyS 6eVvQVYRfNSVYё l6eݏl@b_ v^YNNCQN NNNCQN NvZ>k02.NUOzS0)RI{KbkO`SNNybbgv01. 0V[yf[b/gVYRagO 02020t^10gVRbN,{731S 2020t^10gO ,{ NASag VY}Rz0O`SNNvSs0SfbvQNyf[b/gbgv bNvQN NckS_KbkSV[yf[b/gVYv 1uVRbyf[b/gL?e蕥bVRbybQTdVYR VVYz0fNTVYё v^1u@b(WUSMOb gsQ蕝Ol~NYR0 2. 0q\Nwyf[b/gVYRRl 02006t^6g30eq\NwNl?e^N,{187SS^ 9hnc2021t^2g2eq\NwNl?e^N,{340SO),{NASkQag }Rz0O:YNNyf[b/gbgbNvQN NckS_KbkSwyf[b/gVYv 1uwyf[b/gL?e蕥bwNl?e^ybQTdVYR VcfN0VYёTVYLr0[ gvc#NvNXT 1u@b(WUSMOOl~NYRgbrjv,OlvzRN#N0 3. 0q\NwOۏybbglSagO 02001t^10gǏ,2017t^12gOck ,{VASag NUOzS0)RI{KbkO`SNNybbgv 1uS~N NNl?e^yf[b/gL?e#N\PbkݏlL:N SNYNNCQN NASNCQN NvZ>k0NUOzS0)RI{KbkO`SNNybbg OrNNTlCgvN!k \*ggbrjv0N,#N\PbkݏlL:N v^YNNCQN NNNCQ+T N NvZ>k0NUOzS0)RI{KbkO`SNNybbg OrNNTlCgv$N!k+T N N \*ggbrjv0%N͑#N\PbkݏlL:N v^YNNCQN NASNCQN NvZ>k03.yb-NN gR:ggSvQNNNXT(WcONN gRǏ z-N:kS_NNv01. 0-NNSNlqQTVOۏybbglSl 01996t^5gǏ 2015t^8gO ,{VASkQag yb gR:ggSvQNNNXTݏS,glĉ[ EeacOZGPvOo`0[~gbċ0OaI{:kS_NN bNS_NNNe2N:kSNeS_NNv 1u?e^ gsQ蕝Ogq{tL##N9eck l6eݏl@b_ v^YNZ>k`%N͑v 1u]FUL?e{t蕝Ol T%Ngbgq0~NN b~Nm_c1Yv OlbblNTP#Ngbrjv OlvzRN#N0 2. 0q\NwOۏybbglSagO 02001t^10gǏ,2017t^12gOck ,{VASNag yb-NN gR:ggSvQNNNXT(WcONN gRǏ z-N:kS_NNv 1uS~N NNl?e^yf[b/gL?ebvQN gsQ蕝Ogq{tL##N9eck YNNCQN NASNCQN NvZ>k gݏl@b_v v^Yl6eݏl@b_0yb-NN gR:ggSvQNNNXT(WcONN gRǏ z-N:kS_NN ݏl@b_(W NNCQN Nv0N,#N9eck l6eݏl@b_ v^YNNCQN NNNCQ+T N NvZ>k0yb-NN gR:ggSvQNNNXT(WcONN gRǏ z-N:kS_NN$N!k+T N N bݏl@b_(W NNCQ+T N Nv0%N͑#N9eck l6eݏl@b_ v^YNNCQN NASNCQN NvZ>k02[cOZGPOo`bSb/gT T[{vfvYZ0cOZGPOo`bSb/gT T[{vfv01. 0b/gT T[{v{tRl 0VyS?eW[020000063S ,{NASag [NzGPb/gT TbN_Z\OGP0ǑS:kKbkS_b/gT T{vfv 1uw0ꁻl:S0v^TRUSR^yf[b/gL?eO T gsQ蕈NNgY0 2. 0q\Nwb/g^:WagO 02003t^9gǏ ,{NAS]Nag cOZGPb/gOo`bSb/gT T[{vfv 1uSb/gT T[{v:ggd[{vf1uyf[b/gL?e蕡l6eݏl@b_ SNv^Yݏl@b_N PN N N PN NvZ>k0cOZGPOo`bSb/gT T[{vf ݏl@b_(WNNCQN Nv0{_1uSb/gT T[{v:ggd[{vf1uyf[b/gL?e蕡l6eݏl@b_0cOZGPOo`bSb/gT T[{vf ݏl@b_(WNNCQ+T N NASNCQN Nv0N,1uSb/gT T[{v:ggd[{vf1uyf[b/gL?e蕡l6eݏl@b_ v^Yݏl@b_N PvZ>k0cOZGPOo`bSb/gT T[{vf ݏl@b_(WASNCQ+T N NNASNN Nv0͑1uSb/gT T[{v:ggd[{vf1uyf[b/gL?e蕡l6eݏl@b_ v^Yݏl@b_N PvZ>k0cOZGPOo`bSb/gT T[{vf ݏl@b_(WNASNCQ+T N Nv0%N͑1uSb/gT T[{v:ggd[{vf1uyf[b/gL?e蕡l6eݏl@b_ v^Yݏl@b_ N PvZ>k0   PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - PAGE \* MERGEFORMAT - 3 - PAGE \* MERGEFORMAT - 6 - "$&68Z\lnzӺhQ:*B*phOJQJ^Jo(5\,B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,nHtH,B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,nHtH,B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,nHtH,B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,nHtH#CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,nHtH#CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,nHtH1CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH z~  ` b óvpf`VLB<2o(mHsHnHtH o(mHsHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtH o(mHsHo(mHsHnHtH o(mHsHo(mHsHnHtH o(mHsHo(mHsHnHtH o(mHsHo(mHsHnHtH o(nHtHCJ OJPJQJo(5\B*phOJQJ^Jo(5\&B*ph^Jo(5mH sH nHtH\B*phOJQJ^Jo(5\.B*phOJQJ^Jo(5mH sH nHtH\  " : < f h x z ɝukaWMCo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHWB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;o(mH sH nHtH o(mHsH o(mHsHo(mHsHnHtH o(mHsHo(mHsHnHtH o(mHsHz ~ rT=&-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *\;0J#B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *;\;0J#B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *;\;0J#B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *;\!CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5\)CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\ ݻwO-C0J#B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *nHtH;\OB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@KH *mH sH nHtH_H;\C0J#B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *nHtH;\C0J#B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *nHtH;\C0J#B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *nHtH;\C0J#B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *nHtH;\ ݻ~cE#C0J#B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *nHtH;\;0J#B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *;\5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\C0J#B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *nHtH;\5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\C0J#B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *nHtH;\C0J#B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *nHtH;\ < > @ ˷_C EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_H7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *\'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *;5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\ V ܹsM*EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HV PRvٳjD!EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\$2ܹ{X2KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH *mH sH nHtH_H\5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_H2X\^`bdܹzW4EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_H'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *\'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HٶxU2EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH *mH sH nHtH_H\5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\:>@BtvٶzZ>KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *nHtH;\1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *;EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\v2ٶjD!EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\2@jٳjDKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\PRVXhܹ]:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HƠiC EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_H'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *nHtH;\1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *;268ٶ]:!1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *;EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_H5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\8:>|~ÝfC EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_H'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *nHtH;\@j>@ܶmY3KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_Hġ~^E%?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *nHtH;\1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH *mH sH nHtH_H\5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH *mH sH nHtH_HPRVXbϩnK%KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH *mH sH nHtH_H\5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH *mH sH nHtH_HKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *brܶ}iM-?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *nHtH;\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ *;\'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH *mH sH nHtH_HKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_H6c@EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_H9B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *nHtH;9B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *nHtH;1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *;KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\ܹs_9KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KH *mH sH nHtH_HFJLNŸyS:!1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *;1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *;KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH *mH sH nHtH_H\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *\KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\NPR ҬoL&KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH *mH sH nHtH_H\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *\KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *; hjzT.KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *;1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *;1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *;KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\jlnpͪ^E,1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *;1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *;KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH *mH sH nHtH_H\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *\5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\& ( , . ҬkP*KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *1B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ *; ! !qcRD4CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ UCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ UCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ UCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ UCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ UCJ UCJ UCJ Uo(mH sH nHtHo(KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH *mH sH nHtH_H\ !*!,!.!0!2!^!`!j!l!n!r!t!´xmo(mH sH nHtHCJOJ PJ QJ ^J o(aJCJOJ PJ QJ ^J o(aJUCJOJ PJ QJ ^J o(aJCJOJ PJ QJ ^J o(aJUCJOJ PJ QJ ^J o(aJCJOJ PJ QJ ^J o(aJUCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ UCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ $&8\nj?*da$$A$G$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$VDd@^@UDd@]@da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$@&9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$b e@$da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`(dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$(dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$(dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$&(dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^WD`&(dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^WD` " < h z w_Ga$$A$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$a$$A$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$(dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$(da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$(da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$(dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$(dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ WTd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]$IfTd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]$If SXd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQVD^UD]$IfTd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]$If STd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]$IfXd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQVD^UD]$If WTd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]$IfTd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]$If TRd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]$IfFfTd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]$If @ 2Pd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ]$If#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$IfZd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$If R_<#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$IfPd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ]$IfPd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ]$IfZ\^`\)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$If)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$IfFf#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$If)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$If`bd<>a>9FfU#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$If)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$If#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$If)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$If)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$If>@Bv7Pd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ]$IfXd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$Ifda$$A$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$$IfvRs#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$If#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$If#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$If#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$IfRX_da$$A$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$$IfFf #da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$IfXd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$IfM$)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$IfZd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$IfXd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$If468a\<da$$A$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$$IfFf#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$IfXd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$If#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$If8:~W<dG$8$7$$$$4$5$6$3$H$A$$IfPd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ]$IfXd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$If@0\d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQVD^UD]WD`$IfXd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQVD^UD]$IfdG$8$7$$$$4$5$6$3$H$A$$IfYXd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$Ifda$$A$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$$IfFfP)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$IfR|$Xd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQVD^UD]$If)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$IfZd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$IfRXzuFf)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$If\d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQVD^UD]WD`$IfUXd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$IfRd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]$Ifa>#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$If#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$If#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$IfXd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$IfHJLN:Xd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$IfdG$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$A$$IfFf)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$IfNPR~[9!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$If)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$IfXd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$If\Xd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$IfdG$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$A$$IfFfK)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$Ifjp~[9!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$If)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$IfXd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$Ifp\Xd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$IfdG$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$A$$IfFf )da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$If( . ~[9!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If#da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$If)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$IfXd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]WD`$If. }vohd1$d1$d1$ 9r 9r &dP&(dpG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^WD`(dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$Ff$)da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$If .!0!n!p!r!t!&(dpG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^WD` 9r 9r  9r 9r  9r 9r 0P 0. A!3#2"$%*2S2P0p109 00PP+p4,p5-p6.p7/R0P 0A .!#n"2$%*2S2P0p109 00PP+p4,p5-p6.p7/R0P 0. A!n#2"n$%*2S2P0p109 00PP+p4,p5-p6.p7/R&: |06666666 0@P`p6(66 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pV@Vcke a$$1$,CJ OJPJQJaJKHmH sH nHtH_Hd@dh 15d[$XD\$YDdda$$$$@&WD` CJ,PJKH,b@bh 2+d[$XD\$YD$$@&WD`CJ OJPJQJ^Jb@bh 3+d[$XD\$YD$$@&WDp`pCJ OJPJQJ^Jn@nh 4a$$[$d\$d6CJOJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH_HP @Ph 9 d@@$$@&OJPJQJ^JaJ4A@4"؞k=W[SOCJOJQJ@i@nfh@Ph![$XD\$YD<a$$@&CJ OJQJ56O6 h 1 Char CJ,PJKH,>O> h 2 CharCJ OJPJQJ^J>O!> h 3 CharCJ OJPJQJ^J,B@2,ckee,gCJ aJ HC@BHckee,g)ۏxVD^OJPJQJ^J2Z@R2~e,gOJQJ ^J aJ,L@,egVD d^d>Oq>eg CharCJOJQJaJ@KH< @<0ua$$G$ 9r CJaJ2O20u Char CJaJKHN@Nu w'a$$G$ 9r &dPCJaJ2O2u w Char CJaJKH0@0pvU_ 2VD^NP@Nckee,g 2dB*phCJ0OJ PJ QJ 5\jOj ckee,g 2 Char;B*phCJ0OJ PJ QJ aJ5KHmH sH nHtH_H\^@nf(Qz)2a$$1$$$ $[$\$^]3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HLN@ALckeL)ۏ 2 WD`CJOJPJQJaJf@fQ*POPfont11+0J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*<O<apple-style-span0J 6O6NormalCharacterpOp0L)ۏ.dha$$1$WD`0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_HO Heading #1|1'/a$$1$@&-DM x@CJ*OJPJQJ^JaJ*>*fHq mHsHnHtH_HRORList Paragraph10WD` OJQJaJOmsolistparagraph;1d,[$\$xa$$1$$$ $m$^]3CJOJ PJQJ ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HXO"XRQk=12a$$1$` CJaJKHmH sH nHtH_H0@20 RQk=3WD`>@B>e4CJaJmH sH nHtH_HFOFeg15VD d^dB*phCJ aJ hKH8Ob8Char6CJ OJQJ^J aJ OrHeader or footer|171$-DM 0CJaJ>*fHq mHsHnHtH_HO Body text|1$8d1$-DM `@CJOJPJQJ^JaJ>*fHq mHsHnHtH_HhOhDefault98$7$1$H$1B*phCJOJPJ^JaJmH sH nHtH_Hz z V 2v28bN j !t! !"#$%&'()*+,-./0 `>vR8RNp. t!123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP Gz@Times New Roman?([SOeckfN[_GBK; N[_GB2312S *Cx @ArialTimes New Roman7lOeck\h[{SO? |8ўSOeckўSO_GBKO$CalibriDejaVu Sans; wiSO_GB2312K@ CambriaFreeSerifW4 *Cx @Courier NewDejaVu Sans1NSeLwi] MS OutlookTimes New RomanE$ [ @ VerdanaUbuntu?[SOeckfN[_GBKeefNuser Qh\]ʛP̛xad!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[ni0P)?8tZ2J J J J mKVu_}1#2jc %DX| RUJj2 oI/<~} 5DTke i }$4& )U[)z)@*K&+>+8-,.S/-0y0/B1L1h172]U34537'8999]M:.=_=?5?!^@BCI,EwFXFOGYfGvL&QMUdQ8S$S=IT3zV#X.Y 'Z8tZAD[%\_]\`?bacb=dmf h!jh.mh;iXiJlrl[lnh0p5papq5rkYs"}s~seu;vSy$y;{;{m~fwjF" - 5 BkBP 6cX^xRkV`A5jtV>MY3qtP6kgP'qGcX"aT h+pDHt2lJ9E$m@Dt |Q}89hO/JOzd- 4F~PGzS"M7 ^s%\g$|46ve?%,Xr}]I*b$ff +eTiqmrM0y 5P2 c -| 1 aNZ *Qc {m n O t | > X v) Fe !L#S XHd=<.fvQnNSH_S-.7WMra gey"hw "gNZVfQ)5Q2)`y{rhawZ}h53f(* qd_L&.w*,# m z +!32";@;\;G$;,e)<\Q>C>1?P:N?y3h? ?'\?H?E1?C?`?!/@t9@m9@@\#@F@@4"ANAnnBkB GBWBSBWCiRxC?CgcDkDtD]DEjEfNF;G^GZ9G =G\&jG+GMGX\HHFHoH{lI1@XJaJ uJ-J jKGOKJKJKSLMVMEN'{N+nNd1O `$OO0PzSPn}WPmZPPePHTPgYPK8RGaR2RF!4SAnT Uw|V.'VCjVtVfVGYV]nV(IVrWHHvWdW*sW@X_"X}OX$~X!X*YZsZl [-Q[:[ [?[z^Y\{\ 3\1K]o!]c]UX9^vc^r^&o^w^H_N)m__h_p_t_R\_?_%+_ws `| E`lG`I`BX`0d`t` 1`UVa.&a;;~aIav bC[b }bbbbgcl0f1qCf!dffg,gnoQgVgEggPg@ h3u{hz iQ0iB_j@j{ k''k6k +lh+li@lY.m$HmMmfTm\1mUm` o]Do&xeoo)o*poR9o?pf5"p*(pE}-pX,qqG qCvq`q`Kr1rd?r|0sf=Ys&sTnsZǀ1Z Fל=K > 0(u6uz0( * 3 ? t v(  r j((e,gFh 114C"  s j((e,gFh 115C"  t j((e,gFh 116C"  s @ 4pr @ A pt @ Rp @` s r t @`c 7=@W] !!!@$$If:V TT44440` 4:֞,] (/2: FpF22222222i2i2i2i2i2i2i22222222i2i2i2i2i2i2i5515555E5Ff$$If:V TT44440` + :֞,] (/2: FpF22222222i2i2i2i2i2i2i22222222i2i2i2i2i2i2i5515555E5Ff$$If:V TT44440` :֞,] (/2: FpF22222222i2i2i2i2i2i2i22222222i2i2i2i2i2i2i5515555E5FfU$$If:V TT44440` :֞,] (/2: FpF22222222i2i2i2i2i2i2i22222222i2i2i2i2i2i2i5515555E5Ff $$If:V TT44440` :֞,] (/2: FpF22222222i2i2i2i2i2i2i22222222i2i2i2i2i2i2i5515555E5Ff$$If:V TT44440` .:֞,] (/2: FpF22222222i2i2i2i2i2i2i22222222i2i2i2i2i2i2i5515555E5FfP$$If:V TT44440` :֞,] (/2: FpF22222222i2i2i2i2i2i2i22222222i2i2i2i2i2i2i5515555E5Ff$$If:V TT44440` :֞,] (/2: FpF22222222i2i2i2i2i2i2i22222222i2i2i2i2i2i2i5515555E5Ff$$If:V TT44440` K:֞,] (/2: FpF22222222i2i2i2i2i2i2i22222222i2i2i2i2i2i2i5515555E5FfK$$If:V TT44440` {:֞,] (/2: FpF22222222i2i2i2i2i2i2i22222222i2i2i2i2i2i2i5515555E5Ff $$If:V TT44440` :֞,] (/2: FpF22222222i2i2i2i2i2i2i22222222i2i2i2i2i2i2i5515555E5Ff$Oh+'0 $,4eefNuser@@;7O@= @;@Gl@xa=WPS Office_11.8.2.10386_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX `ht|  (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10386 Root Entry F~WordDocumentݣ0TableRE-Data iF(WpsCustomDataSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 h !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghjklmnopqrstuvwxyz{|}