ࡱ F> P3KSKS!4/h X_j, $ohh y^"8I1 ZgRS020210 S Zwm^g6RRlQ[ sQNpSS 02021 2022t^Q%fhQ^hg2kp͑p]\O[ca 0vw T:S^0V[~_S:SSWSwme:S;`g0g6RRlQ[ :NhQb/{_=[hQV0hQwhg2mpkp]\O5uƉ5u݋O|^yT^Y0^?e^[yb:yBl hQRb}Y2021 2022t^Q%fhg2kp]\O gHe2͑yr'Yhgkp~pvSu R[~bb^u`Dn[hQ [sb^hgkp~pS[sc6R(W0.90 NQv]\Ovh0s\hQ^2021 2022t^Q%fhg2kp͑p]\O\OQY N[c0 N0cؚ?elzMO hQbS[hg2kp;NSO#N N cؚ͑Ɖ z^0T~T蕁meQf[`N/{_`Nяs^;`fNsQNR:_hgIS2mpkp]\OvN|R͑c:y|^y w=[NgKQ:_;`tsQNhg2mpkp]\Ov͑yb:y ZWcNl N0u}T N @wRcR'Y20'Yv{0'Y[ O0'YOveWhgIShg2mpkpSO|^ ZWQ[OO NSu͑yr'Yu/f NSuhgkp~pv^~ g'YP^MNOkp~pΘi0 N :_S#N=[0~Tg6R9ei hQbg^hgDn{t N$NXT {bOo`wϑSgg [shQ^g0Wg(gv |ޜV {t hQbcGSgNltSO|TltRsNS4ls^0ۏNek[Uhg2kp#NQ~ /Y[hg2kp;NSO#N hQb[L^~S:S^ :S^ SGW GW :gsQr^0QgE\ $NYbXT0bgXT SGr0SQg0Sq\4Y0SX0W v#NSr^6R ^zw N N/0ROS\O0ؚHe g^ v2cSO| b_b g gN w0kp gN{0# gNb vQN_U\ O~[ O0 cgq[ Oh {USS0SS0[(uS vSR ǑSQgQ;Nr^S0ۏq\S0X0WI{͑p:SW`c[ O*jE^0SeTnUSc Ɩ8^:W0QQg'YƖI{:W@bS>ehg2kp[ OUS QQgIP^dkee0-N0Zf3*NekdQybkΑY(ukpJT hg2kp[ Ofؚ!k_s^dhg2kpf:yh ^:S NLuYSؚQS1lQ̑VQ[Ɩnhg2kp*jE^Si_eI{Yye_ b_bQQg0Wʐ0W^NSYegNXThg2kp[ OvhQv0 N R'YR^_U\ZSO[ O0Ǐ5uƉ0^d0wO0_OlQOSI{Yy_ c~d>ehg2kplaNy 'YR[ Ohg2kpl_lĉ02kpwƋT[hQQbQe8^Ƌ R[cؚO2kpaƋ ^zw*j0R0~0R^v[ OvQ~SO| b_bƉ0X0eW[vhQv0 mQ Nb[ gHe_U\f:y[ O0R'YΑY(ukpL:NvgYR^ [ΑY(ukpL:NSsNw0%NSSbQNw0%NgYNw [ bhg~p[vOlgY vzRN#NZWQvzRN#N0 Te R'Yݏl(ukpHhNv[ Of:yR^ \ bhgkp~pvSuSV0wkps:W0f:yU_bDdbƉDe )R(u5uƉS0_OlQOSI{ nSbS ǏG0Qg~hg2kp[ Os^SۏL^l[ O wckw0RSbQN*NYeNGrv\O(u0 N0[U O^ ^zQ#4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH \rv8:@ɮx]B'4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH@RVvɮx]K=+#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH ųuZ?$4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH (*.:Bӽ{eO9#+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH BFJRT^blptzӽ{eO9#+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH z "JLNPRVθzhZH:(#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH V`.0LPTVXl|ͻ{m[I7%#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ |"tѿm_Q?-#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ ίuZ; 5B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq =B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq nHtH5B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq =B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq nHtH5B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq BHǵugYK=/CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ H\`bhjlǵ}k]K9'#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ õugYK9+CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ  BFPRfnvͺyfOA3%CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH vx,Ϳq_M;)#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH ,468:>@HPRɯ{aG-3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH RVXH˽wi[M;-CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H HDz{fU@/!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH 468<>Fijv\B(3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJ^Jo(aJ )CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\ FNRT˱waO=+#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H (,XZɷseWI;-CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH $&(*0^`bdfhnɻ{meWI;%+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ OJQJ^Jo(CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHntͿwiSE7CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ   ˡcM#SB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*SB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H'B*phCJ$OJPJQJ^JaJ$6>*SB*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$6>*KHehrmH sH nHtH_H3CJ OJ PJQJ ^J o(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJ PJQJ ^J o(aJ KHmH sH nHtH_H  * . : < 鿩i?)*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*SB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*SB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*< B D H J տU?)*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H 鿩iS=*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>* !!!!!տU?SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H!!! !b!f!h!j!l!鿩iS='*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*l!!!!!!!!տiS)SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H!!!!!P"T"V"X"Z"ӽ}gQ;%*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>* Z"""""""~#տiS)SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H~##########ӽ{eO%SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>* #####($,$.$4$ӽ}gQ'SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*4$6$:$<$$$$$鿩iS=*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*$$%%%% %%տ}S=*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H%%<%%%%%%%ճs]G1*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HSB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H%%%%%%%%ӽ}S=*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*%%%%%T&X&Z&տU?)*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_HZ&\&^&&&&&&&ө}g='*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*&' '''''"'տ}S1BB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HSB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H"'@'B'b'f'h'j'l'ݻ{eO9*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hl''''''''տiS)SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H''''''''鿩i?)*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*'^(b(d(f(h((((տ}S='*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H(((((((()ө}gQ'SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*))))")$)~)))ӽ}S='*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*))))))))*ө}gQ'SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>****** *B*F*H*ӽ}S='*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*H*J*L******ө}S=*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>****+++ + +տiS=*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H +\+`+b+d+h+j++տiS)SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H++++++,,,,ӽ}gQ;%*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>* ,(,,,.,0,4,6,\,տiS)SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H\,`,b,d,f,,,,,ӽ}g='*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*,,,,,- - -տU?)*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H ---D-H-J-L-N--ө}gQ'SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*----------ӽ}gQ;%*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>* - .$.&.(.*....տ}S='*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H.........ө}g='*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*.//////J/տiS)SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_HJ/N/P/R/T//////ӽ}gQ;%*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>* /000 0 0L0P0R0տ}S='*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_HR0V0X0\0^0d00տU3BB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HSB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H00000001տiS)SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H1 1"1$1(1*1x1|1ӽ}S=*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*|1~1111111իkU+*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_HSB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H111111102տiS)SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H02426282:2p2t2v2x2ӽ}gQ;*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>**B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*x2|2~222222222տqcUG9+CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ *B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H*B*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*SB*phCJOJPJQJ ^Jo(aJ6>*KHehrmH sH nHtH_H 2222222222222222ǹseWI;-CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 22223 333333˽oU;-CJOJQJ^Jo(aJUCJOJQJ^Jo(aJU3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJQJ^Jo(aJU3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H 33$3@3B3V3Z3^3b3d3h3j3l3v3x3|3÷wcWC7+CJOJQJ^Jo(aJCJOJQJ^Jo(aJ'CJOJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJOJQJ^Jo(aJ'CJOJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJOJQJ^Jo(aJ'CJOJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJOJQJ^Jo(aJ'CJOJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJOJQJ^Jo(aJ'CJOJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJOJQJ^Jo(aJCJOJQJ^Jo(aJnHtHCJOJQJ^Jo(aJ|33333333333333333ʷCJOJQJ^Jo(aJ CJo(aJ CJo(aJCJOJQJ^Jo(aJU$CJOJQJ^JaJmHsHnHtHCJOJQJ^Jo(aJUCJOJQJ^Jo(aJCJOJQJ^Jo(aJU CJo(aJUi71dG$ 9!!8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD2`1dG$ 9!!8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD2`1dG$ 9!!8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD2`1dG$ 9!!8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD2` *,f@%da$$A$G$8$7$$$$4$5$6$3$H$VD^UD]4da$$A$G$ 9!!8$7$$$$9D4$5$6$3$H$VD^UD]WD2`1dG$ 9!!8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD2`1dG$ 9!!8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD2`,.Be@$dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]%da$$A$G$8$7$$$$4$5$6$3$H$VD^UD]'da$$A$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$VD^UD]'da$$A$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$VD^UD]%da$$A$G$8$7$$$$4$5$6$3$H$VD^UD] \ wL*dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD`'d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD`*dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD`6da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM VD^UD]WD` "mM dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`*dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD`'d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD`"LXH~\1*dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD`"dYDG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`*dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD`*dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD`*dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD`H86(*xJ. & FdG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD`*dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD`. & FdG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD`. & FdG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD`*`bdfN1da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$-DM VD^UD]0da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]. & FdG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^UD]WD`fh kiXa$$1$$$9D $$If1da$$A$G$ 8$7$$$$9D4$5$6$3$H$VD^UD]WD`1da$$A$G$ Y8$7$$$$9D4$5$6$3$H$VD^UD]WD`0da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM VD^UD]   , n]La$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifn$$If:V44l44l068858, . < D K:)a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V44l44l0|68\5n 855595w.D J )$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If KB9(a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w. !!!:)a$$1$$$9D $$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If!! !d!a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifd!f!h!j!l!KB90 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.l!!!!!:1( a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If!!!!)$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If!!!!R"a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If a$$$IfR"T"V"X"Z"KB90 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.Z""""":1( a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If""##)$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If##### a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If#####KB90 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.#####:1( a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If##*$,$.$1( a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If a$$$If.$6$<$$a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$$$%KB9(a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l068\5n 855595w.%%%%%B90 a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w. a$$$If%%%%)$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If%%%%% a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If%%%%%KB90 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.%%%%:)a$$1$$$9D $$If$$If:V44l44l068\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If%%%V&a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfV&X&Z&\&^&KB90 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.^&&&&&:1( a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If&& ' ')$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If ''''d'a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If a$$$Ifd'f'h'j'l'KB90 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.l''''':1( a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If'''')$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If''''`(a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If`(b(d(f(h(KB90 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.h(((((:1( a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If(((((1( a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If a$$$If((())($$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If)))$))a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If)))))KB90 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.))))):1( a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If))***1( a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If a$$$If** *D*a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$IfD*F*H*J*L*KB90 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.L****:1 a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If***+a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If+++ + +KB90 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w. +^+`+b+d+:1( a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$Ifd+j+++)$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If+++++a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If a$$$If+,,,,KB90 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.,*,,,.,0,:1( a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If0,6,^,`,)$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If`,b,d,f,,a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If a$$$If,,,,K:)a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.,,- -)$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If - ---F-a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If a$$$IfF-H-J-L-N-KB90 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.N-----:1( a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If-----1( a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If a$$$If---".$.($$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If$.&.(.*..a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If a$$$If.....KB90 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w......:1( a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If..//)$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If////L/a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$IfL/N/P/R/T/KB90 a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.T/////:1( a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If//0001( a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If a$$$If0 0 0N0P0($$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$IfP0R0X0^00a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$If00000KB9(a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.01 1"1$1:1( a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If$1*1z1|1)$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If|11111a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $\$$If11111KB9(a$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.122426282:1( a$$$If a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If82:2r2t2v21( a$$$If$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.a$$1$$$9D $$If a$$$Ifv2x2~22a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$If222K*!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]$$If:V44l44l0r68\5n 855595w.2222222{Z9!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]2222222{Z9!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]2222222{Z9!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]22223x3z3sJ> 9r 9r (dG$8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]WDY`(dG$8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]WDd`!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]!d8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]z3|3~33333333333333 9r 9r VD^UD] 9r 9r  9r 9r  9r 9r  9r 9r  9r 9r 33(dG$8$7$$$$4$5$6$3$H$A$VD^UD]WDY`H 0. A!3#2"$%*2S2P0p18 0PPK 0A .!8#"8$%*2S2P0p18 00PPK 0. A!3#2"$%*2S2P0p18 00PP&<66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopq, "H*f , D !d!l!!!R"Z""####.$$%%%%%%V&^&& 'd'l'''`(h((())))*D*L**+ +d+++,0,`,,, -F-N---$..../L/T//0P000$1|11182v222222z333rstuvwxyz{|}~ Gz@Times New Roman?[SOeckfN[_GBKO$CalibriDejaVu Sans?([SOeckfN[_GBK;4 N[_GB23127lOeck\h[{SO? |8ўSOeckўSO_GBK;4 wiSO_GB2312?4 |8N[eckN[_GBKGz@Times New RomanE|8CESIўSO-GB13000EI{~URW Bookman7I{~NSeN[hC:\Users\Administrator.PC-201606231212\AppData\Roaming\kingsoft\office6\templates\wps\zh_CN\8^(ulQeQ\O!jg.wpt'ZgS0201805S ~{SNs{0N AdministratorbOpg QhzfQD'D'qZ&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[320P)?IB-2!E!!:W<]S#6 A}N{ks o h/ v/ n5_%4lp3`^U'|q@qu -0!x+IB-R-74D98888@&B/qEKEIP=J?OrjQAQ8TOXWtnYEmZ,`[\bH9cpfhN lf2Bo@+p{nvrv v~ 4"`B c .()> v~ 2"TB C "()> v~ 5"* 3 ? (  Z(( e,gFh 2C" {:@#:t+8#+tpV#ptkp #! OLE_LINK1 OLE_LINK3 OLE_LINK2 OLE_LINK5 OLE_LINK4FFFaa{{{{{@Oh+'0P(4X h t  @H(ZgS0201805S ~{SNs{0NAdministrator 8^(ulQeQ\O!jg.wptbOpg3@ʖ=nO@ @" @Ãq=WPS Office_11.8.2.10386_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX `ht| (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10386 Root Entry F@WordDocument0TableData WpsCustomDataSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 h !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~