ࡱ> ~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry FCSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocumentNn Oh+'0 px tf Normal.dotmwm4l kp0q@6O@ȈD4@C=WPS Office_11.1.0.10314_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX`h px 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.10463!E0BBC19FADBA4873A0688BCBE30B689D0Table8>Data WpsCustomData P~PKSKSNn?$} w<$Ah:b cb^Nl?e^͑'YL?eQV{ z^ĉ[ (_Bla?z ,{Nz;`R ,{Nag :Nĉ͑'YL?eQV{L:N ePhQyf[0l;N0OlQV{:g6R cؚL?eQV{(ϑTOlL?eR 9hnc 0͑'YL?eQV{ z^fLagO 0 0q\Nw͑'YL?eQV{ z^ĉ[ 0I{ gsQĉ[ ~Tb^[E 6R[,gĉ[0 ,{Nag cb^Nl?e^N N{y^?e^ ͑'YL?eQV{v\OQ0gbL0teTvcwI{;mR (u,gĉ[0 ͑'}%``Q_{1u^?e^zsSQV{v S1u?e^L?ebR{#N cLCg4N:gQ[ v^1u?e^L?eSe(W^?e^8^RO Nb0 ,{ Nag ^?e^͑'YL?eQV{ /fc^?e^Ogql[LCg [sQ|b^~Nm>yOSU\hQ@\0>yOmSb^NSNlQl0lNbvQN~~)Rv[RvsQvNy\OQvQ[ ;NSb NRNy N 6R[~NmT>yOSU\͑'Y?eV{ce 6RVl~NmT>yOSU\ĉR0t^^R N 6RT{|;`SOĉR0͑v:SWĉRTNyĉR N 6R"?eQ{0[c͑'Y"?eDё V Q[͑'Y?e^bDyv0͑'YV gDNYnT͑'YlQqQ^yv N 6R[~NmSO6R0L?e{tSO6R0"?eSO6RI{SO6R9eiv͑'Y?eV{ce mQ 6R[Dn_S)R(u0u`sXOb0RR1\N0>yOO0kSueP^0eSYe0^:Wv{0OO?bTWaN^0[hQuN0N{tI{ebv͑'Y?eV{ce N 6R[TtewcCg^?e^[NyvQ͑vFUT0 gRNyOlQ^ v^9hnc[E`Qte0 ^?e^͑'YL?eQV{t^^NyvU_SbQV{Ny Ty0bRUSMO0OSRUSMO0b[beI{Q[0 ,{mQag ^?e^͑'YL?eQV{u_OlQV{0yf[QV{0l;NQV{0lQs^lQckvSR0 ,{Nag ^?e^͑'YL?eQV{v6R[[LlQOSN0N[0Θiċ0O0Tl'`[gTƖSOQ[v~Tv:g6R0 ^?e^͑'YL?eQV{v6R[0gbLTTċ0O~9ReQ"?e{O0 00,{kQag ^?e^͑'YL?eQV{OlcS^N'YSvQ8^YO0^?eOS0NlOTeZSOI{vvcw0 00~hv[0[I{:gsQ cgql[LCg[^?e^͑'YL?eQV{ۏLvcw0 ,{NzQV{ z^ ,{N QV{/TR ,{]Nag ^?e^͑'YL?eQV{Ny1u gsQ0USMOxvzT cgqĉ[ z^T^?e^cQ v^~?e^L?e Ta_e ?e^L?eSNvccQ0 ,{ASag ^?e^͑'YL?eQV{Ny1u^?e^RlQ[OgqT0USMOv]\OLCgb[bRUSMON N{yQV{bRUSMO b^?e^Q[0QV{Ny$N*NN NUSMObRv ^S_fnxur4YbRUSMO0 ,{ASNagQV{bRUSMO^S_meQgxvz hQb0Qnx0SeccQV{@bOo` EQROSFUOS ~T[Eb[QV{IHh0QV{bRUSMOSNL~~b[QV{IHh _NSNYXb gsQN[bNNxvz:ggb[QV{IHh0[ۏLY*NIHhkxvzbN'YvNy ^S_b[$N*NN NSO bvQV{IHh0 QV{IHh^S_S+TQV{[eOnc0[eQV{v_'`TSL'`0QV{vh0QV{v;NQ[T㉳Qv;N0QV{vceelTeek0QV{gbL蕌TMT0~9{0QV{Tċ0ORI{Q[ v^D gQV{IHhwIf0 ,{ASNag ^?e^͑'YL?eQV{NymSY*NUSMOv QV{bRUSMO^S_ cgqQV{NymSvV_Bla gsQUSMO^S_yg/ecTMT0 NS_Nav ^S_T^?e^fNv;N0 gsQUSMOvaNSQV{bRUSMOva0t1uTOnc _eSNb^?e^R{#NۏLOS0 ,{AS Nag QV{bRUSMObQV{IHh ^S_hQbhtNQV{Ny gsQvl_0lĉ0ĉzT?eV{ OQV{IHhTlTĉ0N gsQ?eV{vTc0 ,{ASVag QV{bRUSMO9hnc[QV{NyۏLb,gHevRgKmv ^S_b_bRgKmbJT0RgKmbJTSbW,gOo`Tegn0RgKmelTǏ z0RgKm~SvQ[QV{Nyvq_TI{Q[0 ,{ASNag QV{IHhmS^:WQeQ0NNSU\0bFU_D0bhbh0?e^Ǒ-0~%L:Nĉ0D(hQI{^:W;NSO~Nm;mRv QV{bRUSMO^S_ cĉ[ۏLlQs^zN[g0 ,{ASmQag QV{IHhmS'ir8f0 gR8fNSN8f gsQvwƋNCgv QV{bRUSMO^S_ cĉ[ۏL8f?eV{Tĉ[g0 ,{NlQOSN ,{ASNag dNOl NNlQ_vQV{NyY QV{bRUSMO^S_ǑSON>yOlQOSNve_ lQ^QV{IHhSvQf0OncTt1uI{Pge EQR,TSa0 lQ__BlaSNǑSǏZSO_Bla0S_^O0lag0>NL,TOI{e_ۏL0 00,{ASkQag QV{bRUSMOSNOXb?e^Qz0?eReZSONSb R0^d05uƉI{_lQ__BllQOa fnxSavcNe_TgP0lQ__BlaeN, N\N30eV`Q'}%`I{SV)wgPv _Blae^S_NNf0 ,{AS]Nag QV{NymSONI{^:W;NSOTyr[SO0LN)Rvv QV{bRUSMO^S_S_^O EQR,TSON0LNOSO0FUO0NlVSO0>yO~~0ONhI{ebva0 ,{NASag [eSYe0;SukSu0Dn_S0u`sXOb0lQ(uNNI{͑'YluQV{Ny QV{bRUSMO^S_9hnc[E`Q_U\lag N>yOlQO[QV{Nyva v^b_bgbJT0 ,{NASNag QV{Ny g NR`b_KNNv QV{bRUSMO^S_>NL,TO 00N l_0lĉ0ĉzĉ[^S_,Tv N vcmSlQl0lNTvQN~~R)Rv Sq_T>yO3z[v 00 N lQO[QV{IHh g͑'YRgkv0 ,{NASNag QV{bRUSMO^S_(W,TO>NL30eMRlQJT NRNy N >NL,TOve00Wp N QV{IHhSvQf0OncTt1uI{Pge N 3uSR,TOve0e_ V 3uSR,TONXTvagN0 V`Q'}%`I{SVcMRS_,TOv lQJTe^S_NNf0 ,{NAS Nag N,TNy g)R[sQ|vlQl0lNbvQN~~ SN3uSR,TO0 QV{bRUSMO^S_9hnc,TlQJTnx[vagN0St3uvHQTz^I{SR Ttnx[,TSRN03uSR,TOvNpeYv QV{bRUSMO^S_OllQs^lQ_~~t SRN SNǑS:gbS0c NhI{e_Q[,TSRN0QV{bRUSMO^S_\,TSRNvW,g`QcMRT>yOlQ^0 QV{bRUSMOSN9hnc gsQNNNXT0N[f[SR,TO0 ,{NASVag0,TO^S_ cgq NR z^lQ_ۏL N ,TU_Ngf,TSRN0R:W`Q [^,TO~_ N ,T;NcN[^,TO_Y N~,T;NcN0,TU_N [^,TOQ[ N QV{bRUSMON~QV{IHh0OncT gsQ`Q V ,TSRN[QV{NySha N ,TSRNnx,TOU_v^~{W[0 QV{bRUSMO^S_9hnc,TOU_6R\O,TbJT \O:N^?e^͑'YL?eQV{v͑Onc0,TbJTSbS_,TOvW,g`Q0,TSRNva0aǑ~`QTt1uI{Q[0 ,{NASNag QV{bRUSMO^S_[6eƖvlQOaۏLtet0xvz QV{IHhwIf-N^S_[lQOaǑ~`Q\OQf0lQOa^S_\O:N^?e^͑'YL?eQV{v͑Onc0 ,{ N N[ ,{NASmQag [NN'`0b/g'`:_vQV{Ny QV{bRUSMO^S_~~N[0NN:ggvQ_'`0SL'`0yf['`I{ v^cO_O0 N[SNǑSO0fNbT0YXbT⋺I{e_0 ,{NASNag QV{bRUSMO bN[0NN:ggSN ^S_l͑ bc N TavN[0NN:ggSN N_ bNQV{Ny gvc)R[sQ|vN[0NN:gg0N[0NN:gg^S_ZWcNN'`0Nh'`T-Nz'`0 SNvN[peϑN,:NUSpeN N\N5N0[mSb^0N'YbQ[yr+R YBg0OeavQV{Ny N[N, N\N9N0 ,{NASkQag N[0NN:gg^S_N NReb[QV{NyۏL v^QwQfNba00 N QV{v_'`0SL'` N /f&TNl_0lĉ0ĉzT N~?eV{eNĉ[vN N QV{v~Nm0>yO0sXHevS/f&TN,g0W~Nm>yOSU\4ls^v^ V QV{vQSe:gTagN/f&Tbq N QV{[e[>yO3z[0u`sX0uN[hQ0"?e~Nm0>yO3z[I{ebSNuvbq_TSSc'` mQ QV{Ny[evMWY?eV{Tce N [QV{IHh/f&TSeLbO9eva kQ vQNvQ[0 ,{NAS]Nag SRvN[0NN:ggSNgvsQDe0R-^vsQO0SRvsQx;mR rz_U\ v^ cĉ[_Ttbl0 SRvN[0xvzT:gg^S_QwQ~{ Tbv g,g:ggpSzvfNba v^[avyf['`0SL'`# [w`vm[Oo`OlO[y[0 ,{ NASag QV{bRUSMO^S_[N[aۏLtetTxvz EQRǑ~Tta [UQV{IHh0N[a^S_\O:N^?e^͑'YL?eQV{v͑Onc0N[aSaǑ~`QƉ`QT>yOlQ_0 ,{VΘiċ0O ,{ NASNag^?e^͑'YL?eQV{v[eS[~NmSU\0>yO3z[0lQqQ[hQ0u`sXI{ b N)Rq_T QV{bRUSMO^S_LbYXbNN:gg0>yO~~I{,{ Ne:ggċ0OQV{IHhvΘiSc'`0 cgq gsQĉ[][ gsQΘiۏLċN0ċ0Ov N\O͑ Yċ0O0 ,{ NASNag Θiċ0OUSMO^S_9hnc1\QV{Nyv NRΘiۏLċ0O N >yO3z[Θi SbS_SSO'`NNSvQN>yO[hQNNv`b_ N u`sXΘi SbS b͑'YsXalg0u`sX4xOWb!ku6q~p[I{ Noq_Tv`b_ N uN[hQΘi SbSq_TuN[hQ0 buN[hQNEev`b_ V "?eёΘi SbS b'Y"?eDёAm1Y0&^eg͑'Y?e^'`:PR0[:SW'`b|~'`ёΘi`v`b_ N `Θi SbSNu'YVv%N͑bċNv`b_ mQ l_Θi SbS_wSO'`ɋI{`b_ N S_SvvQNΘi0 ,{ NAS Nag Θiċ0O^S_u_ NR z^ 00N 6R[ċ0OeHh0fnxċ0Ovv0ċ0O[aNQ[0ċ0OhQ0g[a0ċ0OekNelI{0 N _U\gxvz0ǑSgDe0pO0laKmċ0b7hg0S_^OI{e_ EQR,TS gsQ0)RvvsQeT>yOlQOva EQRN㉌cc@bċ0ONyvW,g`Q0 N hQbRg0~~ gsQ蕌TN[[6eƖvvsQDeۏL~TRgxvz g~bΘip Џ(u['`RgT[ϑRgI{el [QV{[evΘiۏLyf[Km0~Tx$R0 V nx[ΘiI{~09hncRg`Q nx[ؚΘi0-NΘi0NOΘi N*NΘiI{~0 N 6RΘiċ0ObJT0ċ0ObJTv;NQ[^S_Sbċ0ONyTċ0OǏ z0TeaSvQǑ~`Q0Θip0Θiċ0O~g0Θi2ceTYnHh0OQV{vh[svwQSOceT^SvQN}fvQ[0 ,{ NASVag QV{bRUSMO9hncbJTnx[vΘiI{~ R+RcQY NQV{^ N X[(WؚΘiv ^:S+R`QR+R\OQ N[e0teQV{IHhMNOΘiI{~TQLQV{vQ[ N X[(W-NΘiv ^ǑS gHe20SΘiceTQ\OQQV{vQ[ N X[(WNOΘiv ^SN\OQQV{ v^ZP}Yʑ g]\O YUYtvsQOvTtɋBl0 ,{ NASNag Θiċ0ObJT^S_\O:N͑'YL?eQV{v͑Onc0*g~Θiċ0Ov N_cN^?e^QV{0 ^?e^:NΘiScv SN\OQQV{:NΘi NScv (WǑSteQV{eHhI{cenxOΘiScT SN\OQQV{0 ,{NTl'`[g ,{ NASmQagQV{bRUSMO^S_(We\LlQOSN0N[0Θiċ0OI{l[ z^ 1u,gUSMOll]\O:ggۏLTl'`R[TO~{ v^~,gUSMORlQOǏT \QV{IHh0QV{bRUSMOsQNTl'`[gvR[aSvsQPgeN^SlL?eۏLTl'`[g0 ,{ NASNagQV{bRUSMONTl'`[ge ^S_cO NRPge v^[vQw['`0S`'`0[te'`# N [lQQ N ͑'YL?eQV{IHh N S+T6R[̀of0_'`0SL'`Tb_bǏ zvf V l_0lĉ0ĉzT?eV{eNI{6R[OncvU_Se,g N O~{`Q mQ ,TSlQOaSaǑ~`QvfNbU_ N N[aSaǑ~`QvfNbU_ kQ Θiċ0ObJT ]N QV{bRUSMOll:ggbl_~QwQvTl'`R[afN AS cĉ[^ۏLb,gHevRg0lQs^zN[g08f?eV{Tĉ[gv cNvsQbJTb*ge\Lĉ[ z^vf ASN ۏLTl'`[g@bvvQNDe0 NPge N&{TBlv QV{bRUSMO^S_(W3*N]\OeQe ee N{(WTl'`[ggPQ0QV{bRUSMOel(W3*N]\OeQebePgeN N&{TBlv SlL?eSN NNSt0 ,{ NASkQag SlL?e蕔^S_NN Neb[QV{IHhۏLTl'`[g 00N /f&TݏSl_0lĉ0ĉzS gsQ?eV{ĉ[0 00N /f&Tl[LCg0 00 N /f&TݏSl[ z^ 00V ۏLTl'`[gvvQNNy0 ,{ NAS]Nag0SlL?eۏLTl'`[g ^S_~~?e^l_~0lQL_^T gsQN[cQl_a v^9hncǑS NRe_ N fNb[g N _vgxvz N ǏS_^O0,TO0lQ__BlaI{b__^l,TS>yOTeba0 SlL?eۏLTl'`[gve N, N\N7*N]\Oe0_U\MR>k,{Ny0,{ Ny]\ONS~~?e^l_~0lQL_^T gsQN[ve N{(WTl'`[ggPQ0 QV{bRUSMO^S_MTSlL?eZP}YTl'`[g]\O cBl1\ gsQ\OQfvQN gsQ cgqL#ZP}YOS\OMT0 ,{VASag0SlL?eۏLTl'`[g ^S_QwQTl'`[gafN0Tl'`[gafN^S_}f NRQ[ N [gvW,g`Q N Tl'`[g~ N X[(WTl'`ebbl_Θiv ft1u0f:yl_Θi0 ,{VASNag [*gǏTl'`[gv SlL?e cgq NRĉ[QwQ[ga N ^?e^l[CgPb;NQ[ NTlv ^ NcN^?e^ N ^S_e\L *ge\LlQOSN0N[0Θiċ0OI{ z^v VQV{bRUSMOeck z^ N wQSOĉ[ NTlv cQv^O9ea0 ,{VASNag SlL?eQwQvTl'`[gafN/f͑'YL?eQV{v͑Onc0QV{bRUSMO^S_9hncTl'`[ga[QV{IHhۏLO9ebeEQ*gǑ~b*g[hQǑ~Tl'`[gav T^?e^fNbft1u0 ,{mQ ƖSOQ[ ,{VAS Nag bQV{vIHhbqT ~^?e^R{#N[8h 1u?e^L?eQ[cN^?e^8^ROb^?e^hQSOO0 ,{VASVag0QV{bRUSMOc^?e^QV{IHh ^NOS_eMRTNONXT NRPge N cQV{IHhv:y N QV{IHh0wIfSvsQPge N cĉ[e\LlQOSN0N[0Θiċ0Ov cNvsQ`QbJT V cĉ[ۏLb,gHevRg0lQs^zN[g08f?eV{Tĉ[gv cNvsQbJT N SlL?e蕄vTl'`[ga mQ vQNbvPge0 ,{VASNag0^?e^8^RObhQSOOQV{IHh cgq NR z^ۏL000 N QV{bRUSMO\OQV{IHhf N SlL?e\OTl'`[gf N QV{:gsQR{#NSha V OvQN~bNXTSha N QV{:gsQL?e\OQQ[00 9hnc]\O ~?e^L?e Ta ^?e^RlQ[bQV{bRUSMOSN gsQebvN'YNhT?eOSYXT SQV{Nyq_TvlQl0lNTvQN~~vNh NSvsQN[f[R-^8^RObhQSOO0 ,{VASmQag ͑'YL?eQV{(WƖSO[vW@x N1u?e^L?e\OQQ[0?e^L?eSN[[vNy\OQ Ta0 N Ta0O9e0fbQ!k[vQ[0?e^L?evQ[NO~bNXTYpeNva NNv ^S_ft1u0 00ƖSOQ[`Q^S_Y[U_ [ N Ta^S_NN}f0 00\OQfQ[Ǐ1t^v QQV{ z^0 ,{VASNag͑'YL?eQV{QSMR^S_ cgqĉ[T T~ZQY:ybJT0 ͑'YL?eQV{Ol^S_c,g~NlNh'YOSvQ8^RYXTO[Q[ T,g~NlNh'YO8^RYXTObJTbb N~Nl?e^ybQv cgq gsQĉ[Rt0 ,{VASkQag0QV{bRUSMO^N^?e^͑'YL?eQV{\OQT20eQ\vsQOo`b^?e^Oo`lQ_:gg 1u^?e^Oo`lQ_:ggOgq?e^Oo`lQ_v gsQĉ[ \͑'YL?eQV{vsQOo`Ǐ?e^lQb0?e^Qz0eZSOI{_T>yOlQ^0Ol NNlQ_vdY0 ,{ Nz0QV{gbLTte ,{N0QV{gbL ,{VAS]Nag^?e^\OQ͑'YL?eQV{e^S_fnxQV{[ev^?e^R{#NT#^?e^͑'YL?eQV{gbL]\OvUSMON N{yQV{gbLUSMO 0QV{gbLUSMO^S_9hnc͑'YL?eQV{vwQSOBl Ol0hQb0Se0cknx0WgbL͑'YL?eQV{ 6R[~wQSOvgbLeHh fnx;N{[TR{#N0wQSObR:ggTbRN0bRNyT#NI{ =[gbLce ߍ*gbLHeg N_b NgbL0cgbL0b^gbL0 MTUSMO^S_ cgqQV{gbLUSMOv]\Or_U\]\O eckS_t1u N_b Nbb,gUSMORbvgbLNR0 00,{NASag0QV{gbLUSMO^Nkt^12g31eMRbNQV{gbL[kT30eQT^?e^bJT͑'YL?eQV{v=[`QTgbL-Nv0^\NeP'`:_b^%`'`]\Ov ^S_ cgq^?e^yr+RBlSebJT=[`Q0^?e^RlQ[^ۏLߍ*cwg v^Se\=[`QT^?e^bJT0 00,{NASNag0QV{gbLUSMOSs͑'YL?eQV{X[(W0[‰`QSu͑'YSS bQV{gbL-NSu NSbRI{%N͑q_TQV{vh[s`b_v ^S_SeT^?e^bJT N_wb0bbob0 00lQl0lNbvQN~~:N͑'YL?eQV{SvQ[eX[(Wv SNǏON05u݋I{e_TQV{gbLUSMOcQa^0QV{gbLUSMO^S_[a^ۏLU_0[g0S [Ttva^^S_SeT^?e^bJT0 ,{NASNag Ol\OQv͑'YL?eQV{ *g~l[ z^ N_aSfb\PbkgbLgbL-NQs,gĉ[,{NAS Nagĉ[v`b_0`Q'}%`v ?e^L?eSNHQQ[-NbkgbL\OQ͑'Ytev ^S_Ogq,gĉ[e\LvsQl[ z^0 ^?e^\OQ\PbkgbL0-NbkgbLvQ[bO9eQV{T QV{gbLUSMO^S_zsSǑS gHece,MQbQ{SNuv_c1YT Noq_T0 ,{N0QV{Tċ0O ,{NAS Nag g NR`b_KNNv QV{gbLUSMO^S_~~ۏLQV{Tċ0O N ͑'YL?eQV{[eTf>f*g0RgHeg N lQl0lNbvQN~~cQYa N QV{:gsQ:N g_0 _U\QV{Tċ0O SNYXbNN:gg0>yO~~I{,{ NeۏL QV{\OQMRbb;Nċ0O]\OvUSMOdY0 _U\QV{Tċ0O ^S_l͑,TS>yOlQOva 8T6eN'YNh0?eOSYXT0NlVSO0WB\~~0>yO~~SNċ0O0 00,{NASVag0QV{Tċ0OSb NRQ[ 00N QV{v[e~gNQV{v6R[vv/f&Tv&{ 00N QV{[evb,g0HevRg 00 N QV{&^egvbq_T 00V QV{(W[e[a-NvcS z^ 00N QV{[eN~Nm>yOSU\v&{T z^ 00mQ QV{[e&^egvяgHevT܏q_T 00N ;N~0Ye09eۏceT^I{0 00,{NASNag0QV{Tċ0OǑ(u NRelۏL 00N Џ(u*NSOv0SOvelbǑ(ueNDe[0b7hwSI{el6eƖtetQV{Oo` 00N [L['`0[ϑRgv~Tvel~RgQV{Oo` 00 N Џ(ub,gHev~l0b7hRgl0!j|~TRglI{ċNelċN_Q~v^RN~TRg g~S_~Tċ[~0 00QV{Tċ0OvwQSOelSN9hncQV{yrpTTċ0OvBl b NNybYyel0 00,{NASmQag0QV{Tċ0O cgq NR z^ۏL 00N nx[ċ0O[a 00N nx[Tvċ0O:gg0ċ0ONXT 00 N 6Rċ0OeHh Sbċ0Ovv0ċ0OhQ0ċ0OelTċ0O~9 00V b_bQV{Tċ0ObJTv^TQV{:gsQcNċ0ObJT0 ,{NASNag0ċ0ObJT^S_Sbċ0OǏ zTe_0QV{gbLvW,g`Q0QV{gbL-NX[(Wv;NTSVNS~~gbL0\PbkgbLbO9eQV{v^0 QV{Tċ0O~g^S_\O:Nte͑'YL?eQV{v͑Onc0~ċ0O\PbkgbLbO9ev 1u^?e^8^RObhQSOOxvzQ[0 ,{NASkQag0^?e^RlQ[0QV{bRUSMO0SlL?e0QV{gbLUSMOI{^S_ cgqL#R] \e\L͑'YL?eQV{ z^b_bvU_0PgeSe[teR_ch Olĉ{t v^NR_chKNew10eQN^SlL?ezwS0 ,{Vz0l_#N ,{NAS]Nag͑'YL?eQV{[L~#Nvz6R^T#NPg:g6R0 ,{mQASag0 g NR`b_KNN [QV{1Yv^ b%N͑Tgv 1u~hv[:gsQ[vc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTOl~NL?eYRgbrjv OlvzRN#N N ^S_c^?e^\OQQV{ N\O:N0s_L[0;]\Ov N cOQV{vN[ g͑'YQeQv N cOQV{vOncv V cOvQV{eHhݏSl_0lĉ0ĉzb?eV{ĉ[v N *g cl[CgPb z^bQV{v mQ gsQ蕡[8h N%N 1YL0nLv N b~0b^gbLQV{ NhQb0 NcknxgbLQV{v kQ (WQV{6R[0gbLTvcwǏ z-NX[(Ws_L[0_y _0*alS?I{L:Nv ]N ^S_[e#NvzvvQN`b_0 ,{mQASNag0SYXbvN[0xvzT:ggI{ Ne\LT T~[ (WSN͑'YL?eQV{Ǐ z-NݏS]\OĉR bݏSl_0lĉ0ĉzTV[ gsQĉ[ b%N͑Tgv gsQ:gsQ^S_OldT T v^vzvQv^vl_#N0 ,{mQASNag0[(W͑'YL?eQV{6R[TgbLǏ z-NݏSO[6R^0chHh{t6R^v cgq 0-NNSNlqQTVO[V[y[l 0 0-NNSNlqQTVchHhl 0I{ gsQĉ[vz#N0 ,{Nz DR ,{mQAS Nag,gĉ[1u^?e^RlQ[#~~[e0 ,{mQASVag,gĉ[2021t^geweL gHeg5t^02017t^12g18ecb^Nl?e^pSSv 0cb^Nl?e^͑'YL?eQV{ z^ĉ[ 0c?eS02017022S ,gĉ[eLKNew^bk0 "$246DFݻqY7BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;>B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,6@mH sH nHtH;RB*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,56@fHq mH sH nHtH;BB*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,56@fHq ;BB*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,56@fHq ;FHjnݻsM+BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ; R X p r ٷ}W5.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;r . 0 ݷsQ+JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;0 P T ~ ݷoM5.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ; H J d ţiQ/BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;d f v x ٷqO7BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KHmH sH nHtH_HJB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH; ş}W5BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@; ( b d ٷ}eC!BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;  b d n ٳoM#RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH; dfٳc=JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH; ٳgO-BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;&(,ٷkERB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;,0rtvٷoM'JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;կkARB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;TVXjlnիgE#BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;nݻwQ/BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;կgEJB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;ٷoEJB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;bzݷoI'BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ; *ٷoI'BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;*,.<PRٷoI'BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;ٷoI'BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;ٳg=BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;&ٷoI'BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;ş}W5BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;68<ٷoM+BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;<>DPٷoM+BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;dpٷoI'BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;ݻsM+BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;ٷ}[9BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH; DPnݷoM'JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;ݻsM'JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ; (FHLկgEJB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;L^|ݷsQ+JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ; ݻkI#JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ; $0FHxzݷoM+BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;z&(ٯgE#BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;(24NZjlٯgE#BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;lvٷoM'JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;ݻsM+BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ; ş}S-JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;*.@B`bݻwU3BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;bhݷsQ/BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ; ݻrL*BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;MB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;\BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;^`lٷkI#JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;lݷoM'JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;&.:ݷoM'JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;:dfrݻsQ/BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ; Z\bݻwU3BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;bnvxٷoM+BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH; ݻsQ+JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;xz|ţ}[5JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;  ݷoM16B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ; . 0 2 4 : ݻwU/JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;: ` l ݷsQ/BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ; !"!&!ݷgEJB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;&!H!P!!!!!ݷoM'JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;!!!!!!!ٷoI'BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;!!$"&"*","6"ݻwU/JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;6""""""իW-RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;""##B#D#իW-RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;D#######իcARB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;###$$"$իW1JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;"$$$% %"%իW5BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;"%&%,%8%J%N%R%X%Z%z%ٷs_G3/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH; z%%%%%%%%ݷoM56B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@nHtH;/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;%%%%%%%ݻwU/JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;%%&&$&(&&ݷoM'JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;&&&&&"'$'şyO%RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;$'h'j''' (իW-RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH; ( (x(z(((իW-RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;(((() )ԪV0JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;UB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;\ ) )&)()))(*ճoM+BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;(*****+++ݻwU3BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;+++++++ٯuN#UB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56>*@fHq mH sH nHtH;MB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56>*@fHq nHtH;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;+ ,,,,, ,4,fI,8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq 8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq 8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq @B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq @B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq 4,8,X,Z,r,x,z,|,bE(8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq 8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq @B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq @B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq @B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq nHtH|,,,,,,,,fI,8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq 8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq 8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq @B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq @B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq ,,--&-(-x-oD!EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56>*@fHq ;UB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56>*@fHq mH sH nHtH;MB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56>*@fHq nHtH;UB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56>*@fHq mH sH nHtH;8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq @B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*fHq nHtHx-z------ܵlJ(BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;MB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56>*@fHq nHtH;MB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56>*@fHq nHtH;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56>*@fHq ;-......ݻsM+BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.......ٷoI1.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;...//"/&/ݷoM'JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;&/V/X/h/j/|/~//ţiC!BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;///////0ŭsQ+JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;0004060D0`0ٳyW1JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;`0b0d0x0z0|0~00ţiC!BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;0000000ٷoI'BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;0000011 1ş}W5.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@; 1$1&1H1J1L1N1ݷsM'JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;N1b1n1t1v1111111ӿkS?+'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* 111222 22ӿwQ/BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*220242D2F2z2ٷoM+BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;z2|2222222ݻwU3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;222Z3\3l3n3ݷsQ/BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;n3333333ݻwU3BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;3p4r4~4444ݻsQ/BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;44F5H5^5`5v5ٷsQ/BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;v5x555555ݻvO,EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;MB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq nHtH;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;5556666صkH%EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;MB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq nHtH;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;MB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq nHtH;66>6D6J6L66صkH%EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;MB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq nHtH;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;MB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq nHtH;6666666صoL*BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;MB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq nHtH;6666777ٷoI1.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;7777777ݻwU/JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;777$8&8(8,8ݷsM+BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;,8888888ٳgAJB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;8 9 9Z9\999ٳgAJB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;9999999ٳkI"MB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;99999::ܹoL)EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;MB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq nHtH;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;:4:6:X:Z:z:|:ܹsP-EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;|:::::::ܹqO)JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;EB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 567@fHq ;:::Z;\;f;h;ݷsM#RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;h;;.<0<j<l<p<ݻsM'JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;p<<<<<<<<ݻ_9BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;<<f=h=j=n==ݻoM'JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;===R>T>V>l>իmG!JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;l>n>p>>>>>ٷkE#BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;>>>>>??ٷoI#JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;?X@Z@b@d@x@|@ٳkERB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;|@@@@@@իW-RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;@@@@AAXAZAկoM+BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;ZAbAdAjAnAAAAAٷyeM9!/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHJB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;A BBBBBBşyW1JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*B:CDٷsM'JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;>D@DBDDDFDHDDݻsM+BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;DDDDDDDݻwU3BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;DD^E`EEEEݻwU3BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;EEEE(F*FNFٷsQ/BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;NFPFnFpFFFFݻwU3BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;FFFF G"G,GݻwU3BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;,G.GNGPGGGGٷsQ/BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;GG\H^HHHHݻwU3BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;HHHHHH"IٷsQ/BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;"I$IhIjIIIIݻwU3BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;II*J,J~JJJٷsM+BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JJMdMfMlMMMţiCJB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;MMMN NNNٳkS-JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;NNNNNNN OOoWC+/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHJB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHJB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;OOOrOtOvOxOzOӿ{Y3JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*zOOOOOOOOţ[9!.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;OOOOOOOݷkABB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;OOOOOOPݻsI'BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;PPPP PPPVPճgE#BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;VPXPZP^PbPtPzPճgABB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;JB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;RB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;zP|P~P$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ .B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;$4WTd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ]Td[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ]46FC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`FH C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD` r C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD` C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD` J C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`J C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD` d C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD` C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD` d C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD` fC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD` vC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`v<e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`VX<^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`XlnC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`nC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`8C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`8C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`z<^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`z(lC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`lC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`B<e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`Bb5e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`5e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD``5e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD``f6e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`c & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQVD^]WD`5e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`\5e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`5e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`z ?^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`a & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD` 0 C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`0 2 C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD` !C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`!,""C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`"""C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`"#D#C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`D###C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`##$C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`$$ %C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD` %%%C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`%%%C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`%&&C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`&$'j'C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`j'' (C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD` (z((C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`(()C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`))**C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`***+C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`++ ,C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`   !"#$%&'()*+,-./01234567@9:;<=>?HABCDEFGIJ ,|,,C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`,-z-C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`z---C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`--.C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`..X/C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`X/j//C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`///C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`/060C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`60d0z0C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`z00 1C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD` 1J12C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`22\3C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`\3n33C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`33r4C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`r44H5C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`H5`5x5C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`x556C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`6L66C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`667C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`777C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`77&8C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`&888C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`88 9C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD` 9\99C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`999C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`9:6:C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`6:Z:|:C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`|::\;C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`\;0<l<;c & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQVD^]WD`_ & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQUD]WD`l<<<=^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`c & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQVD^]WD`<h=T>?^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`a & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`T>V>n>?a & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`n>p>>C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`>>?>^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`c & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$^]WD`?Z@ZA<e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQC$VD^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`ZABB7c & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQVD^]WD`c & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQVD^]WD`BC(DC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`(D*D>DC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`>D@DDC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`DDDC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`DD`EC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD``EEEC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`E*FPFC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`PFpFFC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`FFFC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`F"GPGC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`PGGGC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`G^HHC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`HHHC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`H$IjIC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`jII,JC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`,JJlKC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`lKnKKC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`KKKC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`K`LLC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`LLLC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_Hn@nh 1a$$[$d\$d6CJ0OJPJQJ^Jo(aJ05KH,mH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh>?|@@ZAABC>DDDENFF,GGH"IIJjKKKjLLMMNOzOOOPVPzP~P)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~4F J vXn8zlB` 0 !""D##$ %%%&j' (()**+ ,,z--.X///60z0 12\33r4H5x56677&88 9996:|:\;l<<T>n>>?ZAB(D>DDD`EEPFFFPGGHHjI,JlKKKLL>MMNtOOO~P   !"#$%&'()*+,-./0123456?$G*Ax @Times New Roman-([SO7$@ Calibri7 eck\h[{SO; N[_GB2312- |8ўSO; wiSO_GB23LM>MC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`>MfMMC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`MMNC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`NNtOC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`tOvOOC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`OOOC^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`O|P~P!da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`L 0. A!#"$%*2S2P0p18 0PP/R 12tfwm4l kp0q Qh7"'sBN!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0P)$P2####&/"Sf=9o[ *r Ip@ .oRAHanMS.78]T:C=DEs@{IQLa_Q/T=kWL1Y1\g\z_FY`LbuMtcH(|d%vf Ql.tCt^>y7y{p~Tr~?$n z0( * 3 ?@